PL
RU
RU
PL

Regulamin zakupu pełnej wersji „Słownika polsko-rosyjskiego i rosyjsko polskiego z zakresu marketingu internetowego”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Używane w niniejszym Regulaminie sformułowania posiadają następujące definicje: 

a) Usługodawca – Piotr Andryszczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Androot” Piotr Andryszczak z miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. Markowskiego 8/59, 31-881 Kraków, NIP: 9451983587, REGON: 367560826; dane do kontaktu: e-mail [email protected]

b) Regulamin - niniejszy regulamin.

c) Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem URL: https://www.slownikrosyjskiego.pl/ oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

d) Usługa - wygenerowanie Pliku i udostępnienie go Klientowi za pośrednictwem Serwisu po zapłacie wynagrodzenia.

e) Plik – dokument w formacie .xls, będący bazą haseł wszystkich słów w języku polskim i rosyjskim z zakresu marketingu internetowego dostępnych w Serwisie na dzień zamówienia pliku.

f) Klient - użytkownik sieci internet zamawiający Produkt w Serwisie.

g) Konsument - Klient, będący osobą fizyczną korzystającą z Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

h) Aplikacja - oprogramowanie, do którego pełne prawa majątkowe przysługują Usługodawcy, służące do zamawiania Usługi oraz realizacji zamówienia i pośredniczenia w zapłacie wynagrodzenia.

i) Formularz - formularz umieszczony na stronie https://www.slownikrosyjskiego.pl/kup, poprzez który Klient może zamówić Usługę.

j) Bramka płatności - zewnętrzny serwis internetowy (www), świadczący usługi płatności online, taki jak Przelewy24, PayU, PayPal, Dotpay lub inny.​

k) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Przystąpienie do korzystania z Serwisu jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu.

3. Każdy z Klientów Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

b) niezakłócania działania systemów komputerowych, serwerów, sieci oraz nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu, w tym do samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych należących do Serwisu,

c) nieudostępniania Pliku żadnej osobie trzeciej, powstrzymania się od jakiejkolwiek formy zwielokrotnienia Pliku lub jego fragmentu,

d) przekazywania prawdziwych danych osobowych.

4. Prawidłowe korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet, przeglądarka w wersji co najmniej Internet Explorer 11 (i nowsze wersje) oraz Mozilla Firefox w wersji 45 (i wyższe); wszystkie przeglądarki powinny posiadać zainstalowane i poprawnie działające oprogramowanie do obsługi skryptów, w tym skryptów JavaScript.

 

§ 2 ZASADY ZAMAWIANIA PRODUKTU

1. Zamawianie Usługi polega na wypełnieniu Formularza dostępnego pod stroną https://www.slownikrosyjskiego.pl/kup.

2. Usługodawca udostępnia Klientowi Regulamin oraz podsumowanie warunków zamówienia. Podsumowanie zawiera nazwę i format Pliku, wysokość wynagrodzenia oraz informację o metodzie płatności.

3. Podczas wypełniania formularza Klient widzi podsumowanie zamówienia. Na tym etapie Klient może ostatecznie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i przejść do płatności, poprzez kliknięcie w przycisk "Zamawiam i płacę". Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza zamówienie Usługi.

4. Zamawiając Usługę Klient:

a) akceptuje Regulamin,

b) wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu rachunków lub faktur VAT (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej wystawianych przez Usługodawcę w związku z umową sprzedaży Produktu za pośrednictwem Serwisu,

c) oświadcza, iż został poinformowany o przewidzianym w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) prawie do odstąpienia od umowy i wyraża zgodę oraz żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy w trybie wyżej wymienionej ustawy,

d) oświadcza, że został poinformowany, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się przez Sprzedającego w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu w tym do celów księgowych, prawnych, kontaktu z Klientem, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Serwisu realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

e) oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu,

 

§ 3 CENNIK I PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usługi jest ustalane w momencie zamawiania Usługi, na podstawie cennika obowiązującego w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Wynagrodzenie obliczane jest na podstawie liczby słów wchodzących w skład zbioru na dzień składania zamówienia.

2. Opłacenie Usługi następuje przed przekazaniem zlecenia do realizacji, po przejściu do Bramki Płatności ze strony podsumowania zamówienia Usługi. Po przejściu do Bramki Płatności, Klient dokonuje płatności za Usługę. Płatności przelewami internetowymi są obsługiwane przez zewnętrznego operatora płatności, za którego działania lub zaniechania Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

3. W przypadku gdy Usługodawca:

a) otrzyma potwierdzenie płatności - Usługa jest realizowana niezwłocznie,

b) nie otrzyma potwierdzenia płatności - Usługa nie jest realizowana.

4. Płatność za zlecenie jest przedpłatą traktowaną jako zaliczka na poczet zamówienia.

5. Faktura VAT, w przypadku zaznaczenia w Formularzu konieczności jej wystawienia, wystawiana jest po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy.

 

§ 4 REALIZACJA USŁUGI

1. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności, Usługodawca przystępuje do wykonania Usługi.

2. Czas wykonania Usługi wynosi 24 godziny od otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia płatności wynagrodzenia.

3. Usługa w części polegającej na udostępnieniu Pliku polega na przesłaniu zindywidualizowanego linku z Plikiem do pobrania przez Klienta drogą e-mailową, na adres podany przez Klienta w trakcie zlecania Usługi.

4. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji usługi i odstąpić od umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

a) gdy dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia nie pozwalają na ustalenie podmiotu, któremu udostępniony zostanie Plik (np. w rubrykach „imię” i „nazwisko” podana zostanie postać fikcyjna),

b) w innych wypadkach, niezależnych od Usługodawcy, które spowodują, że realizacja usługi nie będzie możliwa.

5. W przypadku odstąpienia przez Usługodawcę od umowy klient zostanie poinformowany o tym niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, a wszystkie dokonane przez niego wpłaty zostaną mu zwrócone.

 

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.

2. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 1, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym usługa została faktycznie zrealizowana.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b) wskazanie nazwy usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu, której reklamacja dotyczy,

c) przedmiot reklamacji,

d) okoliczności uzasadniające reklamację,

e) wskazanie żądania.

4. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługodawcę jako adres do kontaktu. 

5. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przez Usługodawcę następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w reklamacji w terminie 4 (czterech) dni od dnia skutecznego przyjęcia zgłoszenia reklamacji.

6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji w sposób określony w pkt. 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

7. W razie uzasadnionej potrzeby termin rozpoznania reklamacji może ulec przedłużeniu o kolejne 14 (czternaście) dni po uprzednim poinformowaniu Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w przypadku reklamacji o dłuższym terminie rozpatrywania reklamacji. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy Konsumentów.

8. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 3 Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.

9. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

 

§ 6 WARUNKI KORZYSTANIA Z PLIKU

1. Klient ma prawo korzystania z Pliku wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Jakiekolwiek inne korzystanie z Pliku jest możliwe wyłącznie na warunkach odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą. Naruszenie zasad korzystania z Pliku obliguje Klienta do zapłaty kary umownej w wysokości jednokrotności wynagrodzenia za Usługę za każde naruszenie, płatnej bez dodatkowych wezwań. Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej.

2. Klient ma dostęp do Pliku poprzez link wysłany Klientowi drogą mailową bez limitów czasowych.

 

§ 7 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

4. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zażądał innego sposobu przelania środków.

5. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobligowany jest do zapłaty kwoty odpowiadającej nominalnej wartości (w cenie za Usługę bez uwzględnienia cen promocyjnych i rabatowych) zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. W takim przypadku Usługodawcy przysługuje prawo potrącenia roszczenia o zapłatę z należnością wpłaconą mu przez Klienta.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych usług oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane w Serwisie.

3. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział umowy o świadczenie usług do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 4 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko usługi, której nie obejmuje umowa o świadczenie usług, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej usługi.

4. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.

6. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów wynikłych na tle świadczenia usług, jednak nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Klientami, w tym Konsumentami. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Usługodawcy jest sąd miejscowo właściwy dla głównego miejsca wykonywania działalności Usługodawcy, jeśli roszczenie zgłasza Klient Serwisu będący przedsiębiorcą bądź jest skierowane przez Usługodawcę przeciwko takiemu Klientowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane.

7. Zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies Klientów Serwisu oraz ochronę danych osobowych Klientów, w tym obowiązek informacyjny zgodny z RODO i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Serwisu reguluje Polityka prywatności dostępna na stronach internetowych Serwisu. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies Więcej