PL
RU
RU
PL

Polityka prywatności i plików cookies

 

Aktualizacja: 25.05.2018

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony www.slownikrosyjskiego.pl.

 

§ Definicje

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

§ 2 Dane osobowe

 1. Z poziomu Strony Użytkownik może zapisać się na newsletter prowadzony przez Administratora oraz wysłać zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. W tym celu, musi wypełnić formularz zapisu do newslettera oraz formularz kontaktowy, podając swoje dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Administrator.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu przesyłania mu newslettera oraz udzielania odpowiedzi na wysłane zapytania.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do newslettera i wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

§ 3 Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies Więcej